Крем для груди косметики адвансет

Тесты для определения коксартроза


Читать дальше

Учебный план для мастера маникюра педикюра

Лечейние шейного остеохондроза с помощью пластиковой бутылки


Читать дальше

Механізм забезпечення права громадян україни на достатній життєвий рівень: загальний та конституційно-правовий аспекти


какая диета когда больна печень

Поняття і взаємозв’язок права на достатній життєвий рівень соціальної держави. Структура і механізм його забезпечення. Система нормативно-правових актів, що закріплюють та гарантують соціальні права громадян. Проблеми та шляхи вдосконалення цієї сфери.

Рубрика: Государство и право
Вид: курсовая работа
Язык: украинский
Дата добавления: 28.11.2014
Размер файла: 41,4 K


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.


1. Соціальна держава та шляхи її розбудови в Україні
Методологічні аспекти дослідження сутності та призначення соціальної держави, її завдання, ознаки та функції. Взаємозв'язок правової й соціальної держави. Проблеми будівництва соціальної держави в Україні, соціальні права громадян в умовах її формування.
курсовая работа [55,3 K], добавлен 08.02.2011

2. Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні
Поняття нормативно-правового акту, його ознаки й особливості. Чинність нормативно-правових актів у просторі. Види нормативно-правових актів, критерії їх класифікації. Підзаконні нормативно-правові акти та їх види. Систематизація нормативно-правових актів.
курсовая работа [239,3 K], добавлен 04.01.2014

3. Дія нормативно-правових актів
Структура та основні елементи нормативно-правового акту, його місце та роль у житті держави, етапи правотворчості. Ознаки та види нормативно-правових актів, його відмінність від інших джерел права. Принцип вступу закону в дію. Зворотна сила закону.
курсовая работа [73,9 K], добавлен 13.09.2009

4. Види нормативно-правових актів
Поняття нормативно-правового акта як форми вираження правових норм. Класифікація нормативно-правових актів за юридичною силою, за дією цих актів в просторі та за колом осіб. Система законодавства України: аналіз теперішнього стану та шляхи вдосконалення.
курсовая работа [47,9 K], добавлен 22.02.2011

5. Історичні типи права та його принципи
Поняття основних історичних типів права. Загальнолюдські принципи права: теоретичні аспекти. Класифікація правових принципів, їх роль у нормотворчій та правозастосовчій діяльності держави. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні.
курсовая работа [37,6 K], добавлен 10.05.2012

6. Закони та підзаконні нормативно-правові акти
Закон, його ознаки та види. Поняття Закону та його співвідношення з Законодавчим актом. Види підзаконних нормативно-правових актів. Юридичні властивості нормативно-правових актів. Поняття, підстави і класифікація підзаконних нормативно-правових актів.
курсовая работа [39,0 K], добавлен 06.04.2011

7. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
Теоретичні основи соціальної функції держави та фіскального механізму її забезпечення. Соціальна політика в умовах ринку, державні соціальні стандарти. Порядок пенсійного забезпечення громадян України та особливості державного соціального страхування.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 25.08.2010

8. Система права
Поняття системи права, її структура, галузі; загальна характеристика системи законодавства. Міжнародне право, систематизація нормативно-правових актів; мусульманське, індуське право, далекосхідна група правових систем. Сучасна правова система України.
курсовая работа [56,1 K], добавлен 30.01.2012

9. Правовий статус громадян в Україні
Поняття та зміст правового статусу людини і громадянина. Громадянські права і свободи людини. Політичні права і свободи громадян в Україні. Економічні, соціальні та культурні права і свободи громадян в Україні. Конституційні обов’язки громадян України.
курсовая работа [40,7 K], добавлен 13.12.2010

10. Норма права і нормативно-правовий акт, їх співвідношення
Поняття, ознаки, структура та види норм права як загальнообов'язкових правил поведінки, санкціонованих державою. Сутність нормативно-правових актів; їх класифікація за юридичною силою. Способи викладення норм права у нормативно-правових приписах.
курсовая работа [55,1 K], добавлен 18.03.2014

Другие документы, подобные Право на достатній рівень життя та його реалізація в Україні


Страница:  1   2 

2. Про прожитковий мінімум [Електронний ресурс] : Закон України № 966-XIV від 15.07.1999 р. -- Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-14

3. Веклич, В.О. Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина / В. О. Веклич // Віче : журнал Верховної Ради України. - 2011. - № 4. - С. 10-13.

4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. -- К.: МАУП, 2003. -- 240 с. -- Бібліогр.: с. 229-232.

5. Гуманітарна політика Української держави в новітній період : монографія / за ред. С. І. Здіорука. - К., 2006. - 403 с.

6. Забезпечення права на достатній життєвий рівень як пріоритету реалізації державної соціальної політики України [Текст] / Г. Лопушняк // Збірник наукових праць. - 2011. - Вип. 28. - С. 25-34.

7. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. - К.: Кондор, 2008. - 477с.

8. Конституційне право України: навч. посібник. / Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. -- К.: Юрінком Інтер, 2008. -- 632 с.

9. Конституційне право України: Хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Упоряд. В. С. Журавський, Ю. М. Тодика. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 884 с.

10. Копєйчиков В.В. Правознавство. - К.: Юрінком Інтер, 2002. -- ст. 69.

11. Крюков О. І. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної держави // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. - № 1 (37). - 464 с.

12. Мацокін В.В. Право громадян України на достатній життєвий рівень: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 «Конституційне право» / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 2008. - 20 с.

13. Основи демократії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Антоніни Колодій. -- К.: Ай-Бі, 2002. -- 684 с.

14. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. - 4-е вид., перероб. и доопр. - К.: Видавництво Ліра-К, 2012. - 576 с.

15. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковалевський та ін. - К.: Юрінком, 2002. - 529 с.

16. Проблеми реалізації селянами права на достатній рівень життя / О. В. Гафурова // Науковий вісник НУБіП України. - 2011. - Вип. 165. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo/2011_165_2/11gow.pdf

17. Про деякі проблеми реалізації конституційного права громадян України на достатній життєвий рівень [Текст] / О. Г. Макаренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - №3. - С. 113-120.

18. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні / А. А. Романова // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 599-602 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12raagvu.pdf

19. Соціальні права особи: поняття, сучасність, особливості [Текст] / О. М. Волкова // Часопис Київського університету права. - 2011. - №1. - С. 39-43.

20. Україна як соціальна держава: концептуальні положення та конституційно-правові реалії [Текст] / А. Р. Крусян // Національний університет "Одеська юридична академія". - С. 35-47.

21. Шляхи подолання бідності в контексті сучасного стану соціального захисту населення України / М. В. Кравченко // Теорія та практика державного управління. - 2010. - №3. - С. 1-7.

Размещено на Allbest.ru

Страница:  1   2 


Источник: http://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65635a2ac79a4d...


Особенности мотивационной сферы детей с нарушением слуха