Наросты сосудов на сетчатке глаза


лечение эрозий желудка облепиховым масом

Гликолизата представлява катаболитна поредица от реакции, при които от една молекула глюкоза се получават две молекули пирува̀т в аеробни условия или лактатили алкохол в анаеробни. Смята се, че гликолизата е един от първите метаболитни пътища в клетките възникнал преди повече от 3,5 милиарда години. Процесът, протичащ при анаеробни условия се нарича ферментация съответно алкохол или млечно-кисела, докато при аеробни процесът е цикличен, протичащ на няколко етапа, наречен е по името на откривателя му - цикъл на Кребс. Гликолизата е процес, протичащ в цитоплазма на всички клетки, от най-нисшите бактерии до най-висшия бозайник човек. При някой тя е единственият метаболитен път за доставяне на енергия на клетката, например за бактериите, а за други тя е метаболитен път, в който се "сливат" и други метаболити - белтъци и липиди.

Гликолизата е последователност от 10 реакции, включващи 10 междинни химични съединения и се състои от две фази: препаративна и добиваща енергия фаза.

[редактиране] Подготвителна фаза на гликолизата

1.Първа стъпка на гликолизата


Първата стъпка на гликолизата е фосфорилиране на глюкозата от сем. ензими, нар. хексокинази, до образуване на глюкозо-6-фосфат. Тази р-ция използва АТФ.Благодарение на нея концентрацията на глюкозата се поддържа ниско, като се осигурява непрекъснат пренос на глюкоза в кл. чрез мембранните транспортери.Освен това, излизането на глюкоза от кл. е невъзможно, защото тя няма транспортери за глюкозо-6-фосфат.

Кофактор:Mg2+

2.Втора стъпка на гликолизата

Следва изомеризация на глюкозо-6-фосфата във фруктозо-6-фосфат от фосфохексозна изомераза.Реакцията е обратима, но равновесието е изместено по посока на правата реакция, поради ниската концентрация на глюкозо-6-фосфат (консумира се непрекъснато в следващата р-ция на гликолизата). Фруктозата също може да се включи в гликолитичния път чрез фосфорилиране в тази стъпка. Кофактор:Mg2+


3.Трета стъпка на гликолизата

В следващата стъпка се изразходва енергията на още една молекула АТФ, за превръщане на фруктозо-6-фосфат във фруктозо-1,6-бисфосфат. Гликолитичният процес е необратим и спечелената енергия дестабилизира молекулата.Тъй като реакцията, катализирана от фосфофруктокиназа 1, не е енергетично изгодна, необратима е, и трябва да се използва друг път , за да се осъществи обратната реакция по време на глюконеогенезата.Това прави реакцията ключова регулаторна и скоростоопределяща.

Кофактор:Mg2+

4.Четвърта стъпка на гликолизата

Дестабилизирането на молекулата в предната реакция, дава възможност на хексозния пръстен да се разкъса от алдолаза на две триозни захари- хидроацетон фосфат(кетон) и глицералдехид-3-фосфат(алдехид). Има два класа алдолази: алдолази 1, които се срещат при растения и животни, и клас 2, присъстващи при гъби и бактерии.Двата класа използват различни механизми за разкъсване на кетозния пръстен.


5.Пета стъпка на гликолизата

Триозофосфат изомеразата бързо превръща хидроацетонфосфата в глицералдехид-3-фосфат, който продължава в гликолизата. Това е печелившо, тъй като насочва хидроацетонфосфата по същия път като на глицералдехид-3-фосфат, опростявайки регулацията.

6.Шеста стъпка на гликолизата

Триозните захари,получени в подготвителната фаза, се дехидрогенират и към тях се добавя неорганичен фосфат, като се получава 1,3-бисфосфо глицерат. Водородът се използва за редукция на две молекули НАД+ (водороден преносител), за да даде НАДН + Н+ за всяка триоза.Ензимът, който участва е глицералдехид-3-фосфо дехидрогеназа. Балансът на водородния атом и балансът на заряда се запазват, защото фосфатната група всъщност съществува под формата на водородно фосфатен анион (НРО42-), който се дисоциира, допринасяйки още един Н+ йон и да даде окончателен заряд -3 и от двете страни.


7.Седма стъпка на гликолизата

Тази стъпка представлява ензимно катализиран пренос на фосфатна група от 1,3-бисфосфо глицерат върху АДФ от фосфоглицерат киназата, образувайки АТФ и 3-фосфо глицерат. Дотук 2 молекули АТФ бяха използвани и 2 нови молекули са синтезирани.Тази стъпка е една от двете стъпки на фосфорилиране на субстратно ниво и изисква АДФ. Следователно, когато клетката има излишък от АТФ, тази реакция не се извършва. Тъй като АТФ се разгражда много бързо, ако не се използва, това е важна регулаторна точка в гликолитичния път.

АДФ всъщност съществува като АДФМg- ,а АТФ като АТФMg2-, балансирайки зарядите -5 от двете страни.

Кофактор: Mg2+


8.Осма стъпка на гликолизата

Фосфоглицерат мутазата превръща 3-фосфоглицерата в 2-фосфоглицерат.


9.Девета стъпка на гликолизата

Енолазата превръща 2-фосфоглицерата във фосфоенол пируват. Кофактор: 2Мg2+ – един “конформационен” йон за свързване с карбоксилната група на субстрата; и един “каталитичен ” йон, участващ в дехидратацията.


10.Десета стъпка на гликолизата

В резултат на последното фосфорилиране на субстратно ниво, се получава молекула пируват и молекула АТФ чрез ензима пируват киназа.Това служи като допълнителна регулаторна стъпка, сходна с катализираната от фосфоглицерат киназата стъпка. Кофактор: Mg2+

[редактиране] Регулация на гликолизата

Трите регулирани ензими са хексокиназа, фосфофрукто киназа и пируват киназа. Гликолизата се регулира в зависимост от условията извън и вътре в клетката.

Источник: http://bg.wn.com/Гликолиза


Проходить ли деформация пальцев при артрите